نشست نه چندان ادبی....

شعری از ایرج میرزا و اجرای علی نظیری...
ویدیوهای مرتبط