در مسیر اربعین- روایت اول

راس البیشه دورترین نقطه عراق به کربلاست. بسیاری از زوار اربعین، سفر خود را از انتهای محرم از همین جا آغاز می کنند. ابتدای مسیر و اربعین برای ما یکی بوده است. امیدواریم تا انتها این مسیر را روایت کنیم.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید