زرتشتیان و امام حسین

این حسین کیست ای خدا که خدا نیست ولی کارِ خدایی میکندقابل توجه باستانگرایان و سلطنت طلبان(نشو از نی که نی چوبیست بی صدا بشنو از دل که دل حریم کبریاست)زرتشتیان بر خلاف ادعای شما(باستانگرایان و سلطنت طلبان)عاشق سید الشهدا علیه السلام هستندتا کور شود هر آنکس نتواند دید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید