امامزاده سازی ممنوع...

این ۵۵ ثانیه رو چند بار ببینید تا پی به عمق فاجعه ببرید! مجید مجیدى برای اذیت نشدن بازیگران کودک فیلم مجبور شده بود اتاقک کوچکی شبیه امامزاده درست کند! وقتی بعد چند سال به محل بر می گردد متوجه می شود اتاقک تبدیل به امامزاده ای با شجره نامه شده است! می گوید اول باور نکردم اما به روستا سفر کردم دیدم واقعیت دارد! برای روشنگری با اهالی صحبت کردم! گفتم این اتاقک را ما به خاطر فیلم شبیه امامزاده درست کرده ایم! اما دیدم مردم خصوصا پیران و بزرگان به شدت ناراحت شدند و حرفم توهین تلقی کردند و به گونه ای افراطی و احساساتی اتاقک را یک امامزاده شفا دهنده می دانند! دیدم بیشتر پافشاری کنم احتمال دارد صدمه ببینم! به اداره اوقاف رفتم موضوع را بیان کردم! اما مسئول اوقاف برآشفته شد و گفت این حرفها چیست!؟ این امامزاده شجره نامه دارد و آن را به من نشان داد! مات و مبهوت از محل خارج شدم و دم درب یکی از کارکنان اوقاف که آدم منطقی تری بود گفت دوست عزیز برای خودت دردسر درست نکن! مردم این بنا را مقدس می دانند! حالا هرچقدر می خواهید دست و ما بزنید! تازه فهمیدم ریشه جهل و خرافات در مردم چقدر عمیق است!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید