تست خواب در منزل

آپنه خواب با بسته شدن مجاری تنفسی شروع شده و قطعی تنفس را بدنبال دارد.بسته شدن مجاری تنفسی مانع از عبور هوا و در نتیجه کاهش اکسیژن رسانی به ریه و سایر ارگان ها میگردد. این بسته شدن مجاری تنفسی شاید در کوتاه مدت جدی بنظر نرسد اما در طول زمان با کم شدن سطح اکسیژن در بدن، (که میتوان گفت یکی از مهمترین پارامترهای حیاتی بدن میباشد) بسیاری از فعالیت های سیستم ایمنی فرد به خطر خواهد انداخت.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید