دیرین دیرین - دورکاری

اعتراف کنید شما جز کدوم دسته از این افراد می‌باشید؟ الف) دیر کار ب) زور کار ج) دود کار د) دور دور کار
ویدیوهای مرتبط