پل خشتی

پل خشتی سیاهرود مربوط به دوره پهلوی است که در  روستای اسکولک شهرستان رودبار واقع شده است .این اثر از مصالح آجر و ملاط ساروج ساخته شده است سبک پل بی شباهت به بناهای تاریخی دوره قاجار نیست و در منابع مختلف ساخت بنا را به دوره قاجار نسبت داده اند.
ویدیوهای جدید