سرّ دلبران در حدیث دیگران

برتری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بر خلفای سه گانه و تمام #صحابه از نظر احمد بن حنبل وقتی امام یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت هیچ کس را قابل مقایسه با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نمیداند و ایشان را برتر از تمام صحابه به شمار می آورد؛ باید از اهل تسنن پرسید که چرا پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) افضل صحابه را خانه نشین کردند و دیگرانی که صلاحیت نداشتند بر مسند خلافت نشستند؟


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید