خون بازی در دختران مدرسه ای

Ali Karami, [07.10.19 19:54] خودزنی دختران در مدارس ایران طی چندسال گذشته، خودزنی و تیغ انداختن روی دست، ران پا و حتی سر، به یک روال معمول میان دختران حدود ۱۴ تا ۱۶ سال تبدیل شده است. تقریبا چنین رفتاری در بیشتر مدارس کشور دیده می شود. افزایش مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی در برخی خانواده ها و آسیب های اجتماعی و تاثیرات مخرب فضای مجازی بر سبک زندگی عوامل اصلی این پدیده شوم است که در کنار اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی باید بطور جدی به آن پرداخت.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید