توقیف اموال برا گرفتن مالیات

اگر برگه قطعی شده مالیات در مرحله اجراییات پرداخت نشود سازمان امور مالیاتی می تواند حکم توقیف امول مودی را انجام دهد و اجرا نماید .
ویدیوهای مرتبط