شفاف سازی مدل کسب و کار ارزش افزوده گپ فیلم

در این ویدیو بصورت مستند مدل کسب و کار گپ فیلم بر روی اکوسیستم ارزش افزوده مورد بررسی قرار میگیرد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید