انیمیشن سگهای نگهبان : نجات سنسی یامی

مارشال و سنسی یامی در حال تمرین رزمی در کوه هستند که طوفان شدیدی رخ می دهد و گشت پنجه ای باید یک نجات کاملا رزمی را به نمایش بگذارند.با کانال ویدئوگرام همراه باشید.
ویدیوهای مرتبط