بهره وری بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

آیدین افشار ( وب سایت : aidinafshar.ir ) مدرس و مشاور اجایل مارکتینگ و توسعۀ فردی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید