گاهی تفاوت در فشار، تفاوت در کلفتی هاست

با کم و زیاد کردن فشار روی خودکار ، کلفتی ها متفاوت می شوند
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید