نیمه نهایی وفینال جنگ سوسک های گوزنی.سوسک گوزنی سوماترا،آربای،پالاوان،کاسترینائو

نیمه نهایی تورنومنت جذاب سوسک های گوزنی قهرمان گروهA:سوسک گوزنی سوماترا-قهرمان گروهB:سوسک گوزنی آربای-قهرمان گروهC:سوسک گوزنی پالاوان-قهرمان گروهD سوسک گوزنی کاسترینائو.حالادرمرحله نیمه نهایی این چهارسوسک باهم میجنگندتاقویترین سوسک گوزنی مشخص شود.جنگ اول-سوماتراVSآربای و جنگ دوم-پالاوانVSکاسترینائو.برنده این دوجنگ به فینال می‌رود درنهایت قهرمان مشخص میشود.
ویدیوهای مرتبط