نقش مادر و تاثیرات پرستار در تربیت کودک

این ابزار های مهم تربیت فرزند: مادر پدر محیط و آموزش هستند. مادر نقش اصلی و مستقیم در تربیت کودک را دارد و مادر تامین کننده اصلی نیازهای روانی بچه هست. نیازه ای روانی مادر باید حتما قبل از بارداری و حتی قبل از تصمیم بارداری باید فراهم شده باشد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید