در مسیر اربعین | خادمین ماه 6 | سعادت جز خدمت به خلق خدا نیست

محمد نامداری دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی | گفت و گو درباره ی حس امنیت در بین الحرمین در سفر کودکی تا تحول و تاثیر سفر اربعین در زندگی شخصی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید