دو خبر مهم کانال . ت مهم _ کپشن

هییییی آپارات گایز . امروز اومدیم که دو تا خبر رو بدم . میراکولر ها تا آخر ببینن