گشتی در نخستین موزه پمپ بنزین ایران

بر اساس برخی اسناد، نخستین جایگاه سوخت در ایران، سال ۱۳۰۶ در مرکز شهر آبادان ساخته شده که برای توزیع و فروش نفت سفید مورد استفاده قرار می‌گرفت و با گذشت زمان و ورود اتومبیل، به پمپ بزنین تبدیل شده است. @RaaviOnline
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید