بدترین فقر

** آیت الله طهرانی فقر فرهنگی را منشاء همه فقر ها می دانستند ** دکتر محسن اسماعیلی از تاثیر فقر فرهنگی در حادثه عاشورا می گوید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید