مشتق و کاربرد مشتق

تو این ویدیو تست مشتق تابع مرکب از مباحث ریاضی کنکور تجربی 98 حل شده. این سوال ترکیبی از مباحث تابع مرکب و مشتق هست که با دونستن فرمول مشتق تابع مرکب حل میشه. از مشتق و کاربرد مشتق هر سال به طور میانگین 6 تست مطرح میشه و از مباحث مهم ریاضی تجربیه
ویدیوهای مرتبط