روانی !!! .

به نظر شما ، چنین موجودی ، مستحقّ چه نوع مجازاتی است ؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید