پارتنر ما چقدر توان داره حال مارو خوب کنه؟

دکتر سامرند سلیمی روانپزشک و زوج درمانگرگروه تخصصی و فوق تخصصی ویانروانپزشکی و روانشناسی بزرگسال، نوجوان و کودکمطب دکتر سامرند سلیمیبورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهرانگروه تخصصی و فوق تخصصی ویان شامل مجموعه ای از روانپزشکان برگزیده درحوزه های مختلف فوق تخصصی است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید