زنگ زبان Flyers 1.2

مدرس:خانم باقری کلاس ۶/۲دانش آموزان به گروه های دو نفره تقسیم می‌شوند.سرعت انداختن توپ ها داخل سطل با سرعت پاسخ دادن به سوالات باید برابر باشد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید