چهار نعل اسب کینگ ولد (چهارشنبه 1403/04/20)

سابقه و عملکرد اسب کینگ ولد در سایت اسبدوانی: اسب به طور کلی به چهار طریق حرکت می‌کند که عبارتند از قدم، یورتمه، تاخت ملایم و تاخت چهارنعل. چهارنعل کشیده شامل گام های بلندی است که اسب به کمک کشش سر و گردن به جلو بر می دارد. در این چهارنعل، سر و گردن افقی می باشد و این وجه تمایز آن با چهارنعل جمع که سرعمود است می باشد. در چهارنعل کشیده با هر گام مسافت بیشتری را نسبت به چهارنعل کار می پیماید هر چند که سرعت یکسان باشد. چهارنعلی که در این ویدیو مشاهده می کنید جهت آماده سازی اسب های کورسی برای شرکت در مسابقات اسبدوانی صورت می گیرد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید