پدر 42 ساله از زندان آزاد شد

مددجوی ۴۲ ساله که به خاطر درمان بیماری سرطان روانه زندان شده بود با کمک خیرین و‌ مخاطبان نوعدوست نصر از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده خود بازگشت .️خیرین فهیم و بزرگوار پس از ارائه گزارش برای آزادی این مددجو ۲۰۲ میلیون تومان کمک کردند .بانشرحداکثری کلیپ در آزادی زندانیان سهیم باشید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید