درمان اسکولیوز دوقلوها

« سما و ثنا، دوقلوهای دوستداشتنی، که از کویت مهمان ما بودند و در یک روز تحت عمل جراحی اصلاح اسکولیوز قرار گرفتند.»دکتر حسن قندهاریفوق تخصص جراحی ستون فقراتاستاد-دانشگاه علوم پزشکی ایران22862286-2288330009127655000
ویدیوهای جدید