ویژگی های انبار دامداری

انبار باید محصور باشد_مسقف باشددر معرض نور مستقیم خورشید نباشدرطوبت زیادی نداشته باشدتقسیم بندی شده باشد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید