کارگاه دینامیک (ساده ترین کارگاه دینامیک ) (سنگنوردی)

کارگاهها به دو صورت استاتیک و دینامیک ایجاد می شوند وبه مطمین ترین نقطه که بشود بر روی آن بیشترین بار را وارد کرد و قابلت تحمل فشار وشوک حاصله از فعالیت های سنگنوردی یا کوهنوردی چه در صعود و چه در فرود را دارا باشد کارگاه می گوییمتقسیم بندی کارگاه های به سه دسته استطبیعی مصنوعی مرکب البته کارگاه دینامیک مانور حرکتی بیشتر نسبت به کارگاه های استاتیک دارد
ویدیوهای جدید