سرهم کردن صندلی IKEA در کم تر از 21 دقیقه توسط این ربات

ویدیو سرهم کردن صندلی IKEA در کم تر از 21 دقیقه توسط این ربات از کانال کالاسودا
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید