نماهنگ زیبای «شهید جمهور»

شهادت هنر مردان خداست و این فرجام کسانی است که خالصانه در راه پروردگار قدم بر می دارند. شهادت مبارکتان باد که به راستی این ردا برازنده قامت مردانی چون شماست ...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید