ریاضی هفتم-فصل ششم-درس دوم-محاسبه حجم های منشوری

-فرمول حجم منشور+حل 3 مثال+آموزش کامل مدرس:جمشید تیموری،دبیر رسمی آموزش و پرورش در استان تهران
ویدیوهای مرتبط