ریاضی هشتم-فصل هفتم-درس پنجم-خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها

توضیح کامل +حل مثال مدرس:جمشید تیموری،دبیر رسمی آموزش و پرورش در استان تهران
ویدیوهای مرتبط