یک دقیقه انگلیسی با دکتر زبان-فصل 27 - ویدئو شماره 4

آیا می شود در 10 جلسه انگلیسی یاد گرفت؟ - هر روز یک آموزش یک دقیقه ای از انگلیسی واقعی را در سایت دکتر زبان دنبال کنید! www.drzaban.com
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید