در فراق عشق سوختن و آه ناله کردن و منتظر ماندن

ویدویو در مورد چند تا خواننده هستند که می خواهند شعری عشقی با لهجه محلی اجرا کنند و امیداورند که مردم خوش شون بیاد آرام دل بی قرار
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید