گنجنامه همدان ، سند تاریخ کهن

منطقه ای زیبا با ابشار و کتیبه تاریخی / جنوب شهر همدان / 10 آذر 1402 / هاشمی فشارکی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید