طنز ژدید/ اسکویید گیم بازی کردم / از چنل بانی گرل / طنز ساکورا اسکول

خودم که خیلی تو دلم خندیدم اپا جون این هیچ چیز بدی نداره صدا های بد هم سانسور شدن پس نپاکیا باشه؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید