رپ ایرانی مقابل خارجی

دو تا همکار یکی ایرانی و یکی خارجی باهم رپ میکنن به نظر خارجی یا ایرانی کدوم؟ تو کامنت ها بگین
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید