دکتر علی شاه حسینی - موفقیت - انتخاب مشاور در کسب و کار

موفقیت یعنی توفیق و رضایت مندی درونی، آدم ها دستاورد دارند ولی موفق نیستند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید