سیستم سنجش ATP

آدنوزین تری فسفات ATPمولکولی است با پیوندهای پرانرژی که انرژی مورد نیاز واکنش ها در سلول را فراهم می کند. بسیاری از سطوح از نظر ظاهری تمیز و عاری از میکروارگانیسم ها می باشند ولی در حقیقت این طور نیست و مولکول های بیولوژیکی زیادی وجود دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت نبوده و نیازمند روش های آزمایشگاهی جهت بررسی میزان پاکیزگی هستند. از آنجایی که ATP انرژی درون سلولی بوده و کلیه سلول های زنده از جمله باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و ارگانیسم های فعال دارایATP هستند در نتیجه با اندازه گیری آن می توان به وجود هرگونه میکروارگانیسم پی برد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید