نتیجه ی استفاده از محصولات هلدینگ کاسپین توسط کشاورزان و کارشناسان حرفه ای

تست محصول.  Flowerset,Combi12,20-20-20,Maxi AA در باغ انگور ، استان کرمانشاه،شهرستان سرپل ذهاب کارشناسان ما برای اطمینان اثربخشی و کیفیت کودها با مشارکت کشاورزان پیشرونسبت به استفاده از کودهای هلدینگ کاسپین بر روی کشتهای مختلف اقدام و تاثیر این کودها در افزایش عملکرد و بهبود شرایط را با شما به اشتراک میگذارند.درصورت تمایل به انجام این تست ها در مزرعه,باغ و گلخانه تان باهمکاران ما درارتباط باشید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید