هموطن فقط تا اخر این کلیپ را گوش کن ببین چه کاری با ملتی قراره بشه

دو سال سربازی و بعد استخدام و کار برای حقوق و مزایا مابرده بودیم و هستیم برای معیشت و مالیات دادن به دولت ها برای تقدیم کردن جان و مال در عوض خدمات آب و برق و بهداشت و..آموزش هر طور که دولت‌ها خواستن و بر سر ما منت هم گذاشتن ؛کی حامی ما بودن ؟ حتی پلیس هم برای امنیت ما نبود برای محافظت از حاکمان بود که تا اعتراض کنیم سرکوب شویم همیشه ما انسانها ابزار بودیم و خواهیم بود اگر ۲۰۳۰ امضا بشه ما آزادگان صد درصد تن ب بردگی نمیدهیم و برای همیشه از این دنیای پراز ظلم و ستم خواهیم رفت ما ناپدید میشویم ما نور میشویم ما از اویم و بسوی او میرویم
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید