قاسم کرمی (عضو سندیکای صنعت برق ایران)

قاسم کرمی (کارشناس ارشد برق قدرت دانشگاه صنعتی شریف)تجارب فنی:1. تخصص در زمینه مدیریت تولید کلیدهای فشارقوی و فشار متوسط2. تخصص در زمینه مدیریت تکنولوژی و هوشمند سازی3. تخصص در زمینه مدیریت طراحی سخت افزار و نرم افزارهای کنترل صنعتی4. تخصص در زمینه مراکز دیسپاچینگ و مدیریت پروژه های مرتبط5. تخصص در زمینه سیستم های مخابرات حوزه برق شامل تجهیزات فیبرنوری، PLC ، رادیوهای طیف گسترده و شبکه6. تخصص در زمینه تولید تجهیزات فیلترهای پسیو شبکه برق و برخی تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات7. تخصص در زمینه سیستم های دیسپاچینگ، علی الخصوص حوزه برق شامل انتقال، فوق توزیع و توزیع
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید