آلودگی هوای تبریز

نصر: شاخص کیفیت هوای تبریز خطرناک است، اما هیچ کدام از مدارس و ادارات تعطیل نیست!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید