هزینه ازدواج

بنظر شما در شرایط فعلی اجتماعی و اقتصادی جامعه هزینه کردن بیش از حد در خصوص مراسم ازدواج و تهیه جهیزیه برای ایجاد یک رابطه زناشویی و ازدواج کار واجب و درست و منطقیه؟؟!!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید