بهترین کبابی تهران که شب تا صبح بازه کجاست؟

چه اهل زیست شبانه باشید چه اینکه نصف شبی، یهو گرسنه بشید و دربدر دنبال جایی که غذای خوشمزه داشته باشه بگردید، احتمالا از این پیشنهاد و معرفی‌م استقبال میکنید، به خصوص اگر یه بار بهش سربزنید و از کباب‌هاش بخورید (بطور خاص چنجه گوسفندی و جوجه طعم‌دارهاش!). این ویدیو مخصوص تهران‌گرد‌هاست!
ویدیوهای مرتبط