پایگاه زیاد داشتن برای آمریکایی ها، نقطه قوت نیست، مخصوصا پایگاه داشتن در منطقه

امام جمعه موقت تهران: پایگاه زیاد داشتن برای آمریکایی ها، نقطه قوت نیست، مخصوصا پایگاه داشتن در منطقه www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید