خداوند چگونه با جبرئیل و پیامبران صحبت میکرد؟

خداوند چگونه با جبرئیل و پیامبران صحبت میکرد؟ ....
ارسال شده توسط : کتاب الله و عترتی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید