مهندس سعید بیگ زاده عضو بنیاد ملی نخبگان

کسب نشان برتر بنیاد ملی نخبگان توسط مهندس سعید بیگ زاده بنیانگذار انجمن مخترعان جوان و شرکت لیوزاد ( نوآورترین شرکت ایران با بیش از چهل اختراع و طرح صنعتی ثبت شده ) . اولین شرکت تخصصی تجاری سازی اختراعات ایران . حامی مخترعان
ارسال شده توسط : اختراعات کاربردی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید