ظریف: سوئیسی‌ها پیام گستاخانه‌ای از طرف آمریکا آوردند و پاسخ قاطعی گرفتند

ظریف: سوئیسی‌ها پیام گستاخانه‌ای از طرف آمریکا آوردند و پاسخ قاطعی گرفتند
ویدیوهای مرتبط